GlossaireSur cette page sera affiché le glossaire des termes relatifs à chaque séance.11 - Les guerres du Vietnam

Viet Minh
Ho Chi Minh
Harry Truman
Dwight D. Eisenhower
Hanoi
Bao Dai
Ngo Dinh Diem
Ngo Dinh Nhu
Viet Cong
McNamara
U.S.S. Maddox
Lindon Johnson
Richard Nixon
Khe Sanh
My Lai
Walter Cronkite
Norodom Sihanouk
Vo Nguyen Giap
Haiphong
 


10 - Chine: guerre et révolution
 
Komintern
Zhang Xueliang (1898-)
Chiang Kai-shek [Jiang Jieshi] (1887-1975)
Nankin [Nanjing]
Hankou [Hankow]
Chongqing [Chungking]
Wang Jingwei (1883-1944)
Mao Zedong (1893-1976)
Yan’an
Georges Marshall (1880-1959)
Liu Shaoqi
Zhu De
Zhou Enlai
Kang Sheng
Lin Biao
Peng Zhen
Peng Dehuai
Deng Xiaoping

9 - Japon: défaite et reconstruction


Okinawa

Wang Jingwei
Jose Laurel
Wan Waithyakon
Ba Maw
Subhas Chandra Bose
Kurita Takeo
Ushijima Mitsuru
Curtis LeMay
Hirohito
Nagoya
Molotov
Suzuki Kantaro
Potsdam
Potsdam
Hiroshima
Nagasaki
Douglas  MacArthur
SCAP - Supreme Commander Allied Power
Tojo Hideki
Zaibatsu
Kishi Nobusuke
Soka Gakkai
Minamata


8 - Asie du Sud-Est: vers les indépendances

Kuala Lumpur
Penang
Malacca  
ilustrados 
Emilio Aguinaldo (1869-1964)
Manuel Quezon (1878-1944)
Sun Yat-sen (1866-1925)
Phan Boi Chau  (1867-1940)
Mahatma Gandhi  (1869-1948)
Ho Chi Minh (1890-1969)
Achmed Sukarno  (1901-1970)
Vietminh 
Saigon  
Haiphong 
Hanoi 
Bao Dai (1913-1997)
Dien Bien Phu  
Aung San (1915-1947)
Mohammed Hatta(1902-1980)
Hukbalahap 
Luzon  
 

7- Nationalisme, expansion et militarisme : JaponMeiji (1868-1912)

Tokugawa (1600-1867)

daimyo

Tempô

Bakufu

Mizuno Tadakuni
Satsuma, Chôshû, Tosa, Hizen
Yokohama, Nagasaki et Hakodate.
Osaka, Kobe, Niigata et Edo
Ito Hirobumi (1821-1909)
dajôkan
ken
Yamagata Arimoto
Matsukata Masayoshi
Taishô (1912-1926)
Shimonoseki (Traité, 1895)
Liaodong
Dalian [Dairen]
Portsmouth
Shandong
zaibatsu
Zhang Zuolin
Hideki Tojo (1884-1948)
Yamato 
Li Hongzhi
Wang Jingwei
Ichigo
 

6. Sujétion, nationalisme et révolution: Chine 

Taiping
Nankin (Nanjing)
Tianjin
Xinjiang
Matteo Ricci
Qing (dynastie, 1644-1911)
Hong Xiuquan (1814–64)
Guangxi
Yangzi
Shanghai
Frederick Townsend Ward
Charles George (“Chinese”) Gordon
Zeng Guofan
Ci Xi (1837-1908)
Tongzhi 
 Meiji.
Zeng Guofan (1811-1872)
Li Hongzhang (1823-1901)
Zhang Zhidong (1837-1909)
Kang Youwei (1858-1927)
Yuan Shikai (1859 -1916)
Sun Yat-sen [Sun Zhongshan] (1866-1925)
Tongmenghui (1905)
Guomindang
Wuchang
Song Jiaoren (1882 -1913)
Chen Duxiu (1879-1942)
Chiang Kai-shek [Jiang Jieshi] (1887-1975)
Komintern
Yan’an

5 - Le triomphe de l’impérialisme en Asie

Batavia
Djakarta
Java
Sumatra
Bornéo
Cham
Khmer
Hanoi
Ho Chi Minh (1890-1969)
Sun Yat-sen (1866-1925)
Yan’an
Komintern
Yi (1392-1910)
Tonghak
Taiping
Li Hongzhang (1823-1901)
Ito Hirobumi (1841-1909)
4 - Le Japon des Tokugawa

Tokugawa
Shôgunat
Meiji
Sengoku
Ashikaga
Daimyo
Oda Nobunaga (1543-1582)
Toyotomi Hideyoshi (1536-1598)
Tokugawa Ieyasu (1542-1616)
Sekigahara
Edo
sankin kôtai
Tôkaidô
Sakai
Tanegashima
Deshima = Dejima
Bafuku
Gaijin
Nagasaki-e
Ukiyo
Dit de Genji
Kabuki
Haiku
Shinto
kaikoku

3 - La Chine des Qing

Qing (1644-1911)            [Ch'ing]
Song (960-1279)            [Sung]
Ming (1368-1644)
xian (comté)
Kang Xi (1661-1722)
Qian Long (1735-1796)
Yong Zheng (1723-1735)
He Shen
Jia Qing (1796-1820)
nanxun (Tournée vers le Sud)
mission MacCartney
Cohong  
Lin Zexu
Nanjing (Nankin) 


2 - Les Occidentaux aux marges de l’Asie
Seljuk
Goa
Algoa Bay
Delagoa Bay
quôc ngu
Tokugawa (1600-1867)
François Xavier
Matteo Ricci (1552-1610)
Madras
Surat
Factories 
Vladivostok
Nertchinsk (traité, 1689)
Mogol (1526-1750)
Ming (1368-1644)
Qing (1644-1911)            [Ch'ing] 
Tokugawa

1 - L’Asie pré-moderne : économie et société

Suez - Bosphore - Istanbul
Mandchou
Han (176 av. JC-100)
Xinjiang [Sinkiang]
Qing (1644-1911)            [Ch'ing]
Tang (618-907)            [T'ang]
Song (960-1279) [Sung]